Μη κατηγοριοποιημένο

Slide3-13
Η ανάπτυξη των πόρων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τουριστικού τομέα έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο του έργου HELIX

Το έργο HELIX στοχεύει στην παροχή ορθολογικής υποστήριξης για την αύξηση των ικανοτήτων για βιώσιμες επιχειρήσεις και καινοτομίες στον τομέα…

darts
Οριστικοποιούνται τα πρώτα παραδοτέα του HELIX – έκθεση αξιολόγησης των αναγκών, περιφερειακό σχέδιο δράσης και βάση δεδομένων με βέλτιστες πρακτικές

Το έργο HELIX θέτει φιλόδοξους στόχους που σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της φιλοξενίας στην Βαλκανική-Μεσογειακή περιοχή….