Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

ПРОГРАМА БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 е нова програма за сътрудничество, която се основава на предходен опит, но осигурява по-структуриран инструмент за засилване на сътрудничеството в региона на Балканския полуостров и източното Средиземноморие. Чрез мобилизиране на съвместните усилия помежду морските и сухопътните граници на тези региони, програмата цели да допринесе за изпълнението на Стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Програмата обединява пет (5) държави: три (3) страни-членки на ЕС (България, Кипър и Гърция) и две (2) държави-кандидати за членство – Албания и бивша югославска република Македония.

Резултатите от териториалния анализ и процесите на публична консултация, направени по време на концептуализацията на програмата, посочват, че основните нужди и предизвикателства на целевия регион попадат в следните основни категории: социо-икономическо развитие и демография, околна среда и климатични промени, природно и културно наследство. Поради ограничеността на разполагаемите средства и регулаторните изисквания програмата приоритизира само част от изведените предизвикателства, но с вярването, че приетия силен тематичен фокус и холистичен подход ще осигури максимално териториално въздействие и ще добави стойност чрез генериране на ефекти по отношение на останалите проблемни области.

Програма „Балкани – Средиземно море“ цели да подпомогне разрешаването на основните предизвикателства на региона: конкурентоспособност и околна среда. В този смисъл, програмата се основава на следните две приоритетни оси:

Предприемачеството и иновациите са мощен двигател за икономически растеж. Тъй като програмната област страда от пазарна фрагментация, високо ниво на безработица и ограничени умения на работната сила, приоритетна ос 1 е посветена на действия, които насърчават предприемаческия потенциал в региона чрез насърчаване обмрежването и сътрудничеството между малките и средните предприятия, клъстерите и клъстерните политики, както и въвеждането на нови бизнес модели и по-специално такива насочени към иновациите, отваряне на пазарите и подпомагане на интернационализацията.

Установени са следните специфични цели (СЦ) за по-добър фокус върху гореописаните теми:

СЦ 1.1: Конкурентоспособни територии

СЦ 1.2: Иновативни територии

СЦ 1.3: Територии на знанието

Първата специфична цел (СЦ 1.1.) насърчава предприемачеството на база новите идеи и въвеждането на нови видове бизнес модели. Втората (СЦ 1.2.) пък минава стъпка напред като улеснява приспособяването на МСП към изменящите се социо-икономически и политически/ нормативни условия. Целта е да се достигне максимално териториално въздействие чрез генериране на вътрешно преливане и въздействие върху знанието и технологичния трансфер, предвид че обучението и образованието биха изградили необходимите умения, съотв. биха осигурили условия на предприемачите за подобряване капацитета на МСП, подобряване на собствената конкурентоспособност, позициониране на външни пазари и за представяне на иновации във всички фази на своя бизнес цикъл.

Тематичен фокус върху подкрепата на МСП без инвестиции в съответния човешки капитал ще застраши очакваните резултати, тъй като мониторинга и управлението се изпълняват от предприемачите. В този смисъл, програмата въвежда трета специфична цел за международни обучителни схеми, които могат да осигурят мощна платформа за подобряване на предприемаческите умения. СЦ 1.3. заедно с тематичната подкрепа за МСП, планирана по СЦ 1.1 и СЦ 1.2. осигурява интегриран, структуриран и приобщаващ подход за ефективно адресиране на териториалната конкурентоспособност и пропуските в уменията, за преодоляване на пазарната фрагментация и за насърчаване на бизнес средата, което би могло да осигури необходимото разгръщане на неизползвания потенциал на сътрудничеството.

Проблемите свързани с околната среда се очертават като основно предизвикателство за устойчивост и растеж, което от своя страна изисква незабавни мерки. Приоритетна ос 2 на програма Балкани – Средиземно море 2014 – 2020 е изградена около природното/културното наследство и ефективността на ресурсите.

Приоритетна ос 2 е насочена към две тематични специфични цели, които се фокусират от една страна върху управлението на природните екосистеми (СЦ 2.1.) и върху ефективното управление на ресурсите в сектора на отпадъците, почвата и водите (СЦ 2.2):

СЦ 1: Биоразнообразие

СЦ 2: Устойчиви територии

СЦ 3: Осигуряване на нормативна уредба за опазване на околната среда

Приоритетна ос 2 предвижда също да спомогне за преодоляване на пропуските в уменията чрез осигуряването на липсващите обучителни съоръжения, по-специално за публични власти и заинтересовани страни, за да бъде подобрено създаването на законодателство за опазване на околната среда, мониторинга и управлението. В резултат на това, двете специфични цели (СЦ 2.1. и СЦ 2.2.) са комбинирани с трета – СЦ 2.3., която пък цели да подобри капацитета за транснационално управление на нормативната уредба с фокус върху околната среда.

Това е холистичен и интегриран подход, целящ както устойчиво използване на екосистемите, така и осигуряване на нормативна уредба и управление.

Повече информация за програма „Балкани – Средиземно море“ може да бъде намерена на официалния й уебсайт