Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Организация и структура

Международната мрежа за обмен по устойчиво гостоприемство (още наричана мрежа HELIX) е неформално, доброволно партньорство измежду независими организации. Тя не е независима, самостоятелна правна единица. Формира се като част от подкрепящите структури във всяка от партньорските институции.

Учредители на международната мрежа ХЕЛИКС са проектните партньори или следните институции:

 1. Висше училище по мениджмънт (ПП1) – България
 2. Университет на Тесалия, Департамент за планиране и регионално развитие (ПП 2) – Гърция
 3. Университет „Александър Моисиу“ в Дурас (ПП 3) – Албания
 4. Университет на Шкодра “Луидж Гуракуки” (ПП 4) – Албания
 5. Институт по икономика, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Скопие, (ПП 7) – БЮРМ
 6. Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) (ПП 6) – България.

HELIX мрежата има за своя мисия да работи за увеличаването и диверсификацията на компетенциите за устойчив бизнес и иновации (особено измежду МСП и предприемачи) в сектора на гостоприемството на балканско-средиземноморския регион, в частност чрез промотиране и подпомагане създаването и развитието на ефективни общности за обучение и практика, инструменти за преподаване и съвместни образователни оферти, целящи укрепване на специфичните за сектора умения за устойчивост и приемането на технологични и управленски иновации.

Целите на международната мрежа за обмен по устойчиво гостоприемство са в съответствие с тези на проекта. Същевременно, те съответстват на целите, залегнали в стратегията за сътрудничество на всеки от проектните партньори с бизнеса и други заинтересовани страни. В частност, ХЕЛИКС мрежата цели да:

 • Приведе съдържанието и ефективността на образователните и обучителните предложения в областта на гостоприеството с регионалните нужди (особено тези, свързани с устойчивото развитие);
 • Свърже научноизследователски, обучителни и представителни организации за разработване на интердисциплинарни решения и да осигури експертна подкрепа за ефективно развитие на МСП в посока на устойчивостта;
 • Подкрепи и осигури на настоящите и бъдещите професионалисти възможност за управление на иновациите и възползване от трансфера на знания;
 • Повиши осведомеността и въвличането на всички заинтересовани страни по отношение на иновациите и новите технологични решения, които могат да бъдат използвани в полза на устойчивото развитие на МСП, туристическите дестинации, потребителите и другите заинтересовани страни;
 • Развият и приложат перспективи за взаимодействие между образователни институции и бизнес организации, които спомагат за подобрена конкурентоспособност, иновационен потенциал и заетост в региона на Балкани- Средиземно море.

Международната мрежа за обмен по устойчиво гостоприемство има 1 основно (централно) звено и 5 контактни точки – изградени в кампусите на всяка партньорска институция.

Оперативната дейност на всяка контактна точка се управлява от съответния отговорен партньор.

Общото управление на HELIX мрежата се осъществява съвместно от всички шест (6) партньора. Функционирането на мрежата се съблюдава от съвместен консултативен съвет, в които всяка партньорска организация се представлява от 1 експерт.

Услугите и продуктите на мрежа HELIX са насочени към основните професионални и бизнес групи, участващи в гостоприемството и туризма, и които са пряко свързани с тяхното развитие и подобрение, или:

 • Собственици и управители на МСП от сектора на гостоприемството от всички партниращи страни, които биха се възползвали от увеличени възможности за менторство и обучение, професионални контакти и обмяна на опит;
 • Студенти и обучаеми по гостоприемство, ресторантьорство и кулинария, които биха получили по-добри знания и обучения, използвайки услугите на мрежата и по този начин подобрявайки своето цялостно представяне като професионалисти;
 • Преподаватели в ЦПО по управление на гостоприемството, които могат да подобрят и актуализират своите теоретични и практически програми и курсове, за да посрещнат изискванията на бизнеса;
 • Представителни организации в сектора, които биха получили нови инструменти за осигуряване на по-добра обезпеченост с услуги;