Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Organizimi dhe struktura

Rrjeti Ndërkombëtar për Shkëmbim në Mikpritjen e Qëndrueshme (referuar edhe si rrjeti HELIX) është një partneritet joformal dhe vullnetar midis organizatave të pavarura. Ky rrjet nuk është një person juridik i pavarur. Ai formohet si pjesë e strukturave mbështetëse brenda çdo institucioni partner.

Themeluesit e Rrjetit Ndërkombëtar HELIX janë partnerët e projektit ose institucionet e mëposhtme:

  1. Universiteti i Menaxhimit të Varna (PP1) – Bullgari
  2. Universiteti i Thesalisë, Departamenti i Planifikimit dhe Zhvillimit Rajonal (PP2) – Greqi
  3. Universiteti Aleksandër Moisiu i Durrësit (PP3) – Shqipëri
  4. Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (PP4) – Shqipëri
  5. Universiteti Ss. Cyril and Methodius në Shkup, Instituti i Ekonomisë, (PP7) – IRJM
  6. Shoqata e Arteve Kulinare dhe Mikpritjes (CAHA) (PP6) – Bullgari.

Rrjeti HELIX ka si mision për të punuar për rritjen dhe diversifikimin e kompetencave për biznes dhe inovacion të qëndrueshëm (sidomos në mesin e NVM-ve dhe sipërmarrësve) në sektorin e mikpritjes të rajonit Ballkanik-Med, veçanërisht duke promovuar dhe mbështetur krijimin dhe zhvillimin e komunitetet e të nxënit efektiv dhe praktikat, mjetet mësimore dhe ofertat e përbashkëta arsimore që synojnë forcimin e aftësive specifike të sektorit për qëndrueshmërinë dhe adoptimin e inovacioneve teknologjike dhe menaxheriale.

Qëllimet e Rrjetit Ndërkombëtar për Shkëmbim në Mikpritjen e Qëndrueshme janë në përputhje me ato të projektit të lartpërmendur. Ndërkohë, ato përputhen me objektivat e përcaktuara në strategjitë e secilit partner për bashkëpunim me biznesin dhe palët e tjera të interesit. Në veçanti, Rrjeti HELIX

1) Të përshtasë përmbajtjen dhe e efektivitetit e ofertave të arsimit dhe trajnimit në mikpritjen me nevojat rajonale (sidomos ato që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm);

2) Të bashkojë organizatat kërkimore, trajnuese për të hartuar zgjidhje ndërdisiplinore dhe për të ofruar mbështetje profesionale për zhvillimin efektiv të NVM-ve drejt qëndrueshmërisë;

3) Të mbështesë dhe të mundësojë profesionistët aktualë dhe të ardhshëm për të menaxhuar inovacionet dhe për të përfituar nga transferimi i njohurive;

4) Të ndërgjegjësojë dhe të përfshijë e të gjithë aktorëve në lidhje me inovacionet dhe zgjidhjet e reja teknologjike që mund të shfrytëzohen në favor të zhvillimit të qëndrueshëm të NVM-ve të mikpritjes, destinacioneve turistike, klientëve dhe palëve të tjera të interesit;

5) Të zhvillojë dhe të zbatojë perspektivat për bashkëpunim midis institucioneve arsimore dhe organizatave të biznesit që kontribuojnë në përmirësimin e konkurrencës, potencialit të inovacionit dhe punësimit në rajonin e Ballkanit.

Rrjeti Ndërkombëtar për Shkëmbim në Mikpritjen e Qëndrueshme ka 1 njësi qendrore dhe 5 pika kontakti – të vendosura në ambientet e secilit institucion partner.

Aktiviteti operacional i çdo pike kontakti menaxhohet nga partneri përgjegjës përkatës.

Menaxhimi i përgjithshëm i Rrjetit HELIX bëhet bashkërisht nga të gjashtë (6) partnerët. Funksionimi i Rrjetit mbikëqyret nga një Bord i Përbashkët Këshillimor, ku secila organizatë partnere përfaqësohet nga një ekspert.

Shërbimet dhe produktet e rrjetit HELIX u drejtohen grupeve kryesore profesionale dhe bizneseve të përfshira në mikpritjen dhe turizmin, të lidhura drejtpërdrejt me zhvillimin dhe përmirësimin e tyre, si më poshtë:

– Pronarët e mikpritjes të NVM-ve dhe menaxherët nga të gjitha vendet partnere që do të përfitojnë nga rritja e mundësive të mbikqyrjes dhe mësimit, kontakteve profesionale dhe shkëmbimit të përvojave;

– Nxënësit dhe trajnerët e shkollave të hotelerisë, restoranteve dhe të kuzhinës, të cilët do të kenë njohuri dhe trajnim më të mirë duke shfrytëzuar shërbimet e Rrjetit dhe do të përmirësojnë punën e tyre si profesionistë;

– Trajnerët e VET në menaxhimin e mikpritjes të cilët mund të përmirësojnë dhe azhurnojnë programet dhe lëndët e tyre teorike dhe praktike në mënyrë që të plotësojnë kërkesat e biznesit,

– Organizatat në sektor të cilët do të marrin mjete të reja për të ofruar shërbime më të mira mbështetëse.