Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

PROJEKTI HELIX

The project will create value by improving the content and the methodology of higher and continuous vocational training in hospitality by opening them up to key emerging subjects of increasing relevance

Projekti HELIX konsideron:

 Potencialin e sektorit mikpritës ballkanik-mesdhetar për të nxitur rritjen ekonomike rajonale dhe kombëtare dhe për të krijuar mundësi të reja punësimi në këtë zonë;

 Sfidat rajonale që ndikojnë në performancën aktuale dhe të ardhshme të sektorit;

 Qëllimet e vendosura për zhvillimin e ardhshëm global;

 Nevojat e ndryshimeve të menjëhershme në drejtimin e zhvillimit të sektorit të mikpritjes me qëllim rritjen e qëndrueshmërisë së saj në të gjitha 3 dimensionet: mjedisore, ekonomike dhe sociale.

Megjithëse hulumtimi shkencor dhe i aplikuar propozon një spektër të gjerë të zgjidhjeve inovative në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm, është identifikuar se agjentët kryesorë ekonomikë në sektorin e mikpritjes së Ballkanit-Med, SME-të ende mbeten prapa në përdorimin e teknologjive, proceseve dhe zgjidhjeve inovative që mund të mbështesin përpjekjet e tyre në sigurimin e performancës më të mirë të biznesit me përdorimin e ekuilibruar të burimeve natyrore dhe sociale. Shumë nga arsyet themelore kanë të bëjnë me aftësitë dhe kapacitetin e inovacionit.

Prandaj, duke kombinuar përpjekjet e 4 institucioneve të arsimit të lartë me performancë të shkëlqyeshme mësimore në fushën e turizmit dhe / ose ekspertizën shkencore të themeluar me theks në të gjitha fushat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe 2 organizata për mbështetjen e biznesit, HELIX synon të rrisë kompetencat për biznes të qëndrueshëm dhe inovacion (sidomos në mesin e SME-ve dhe sipërmarrësve) në sektorin e mikpritjes Ballkan-Med, në veçanti duke zhvilluar komunitete efektive të të mësuarit dhe praktikimit, mjete mësimore dhe oferta të përbashkëta arsimore që synojnë forcimin e aftësive specifike të sektorit.

Arritja e objektivave të përgjithshme dhe specifike të projektit sigurohet përmes një grupi të integruar veprimtarish paralele dhe të përbashkëta. Ato organizohen në 6 paketa pune:

WP 1
Menaxhimi dhe koordinimi i projektit
WP 4

Skema për mësim të integruar të sipërmarrjes për SME-të e mikpritjes së qëndrueshme

WP 2

Komunikimi dhe Shpërndarja e Projektit

WP 5
Rrjeti Ndërkombëtar Ballkanik-Mesdhetar për Mikpritjen e Qëndrueshme
WP 3

Vendosja e qëllimeve strategjike për të mësuarit sipërmarrës në mikpritje

WP 6
Të Mësuarit Pilot për Aftësi më të mira.

Zbatimi i këtyre paketave të punës dhe aktivitetet e inkorporuara do të ofrojë një numër rezultatesh, duke përfshirë:

  Raport Rajonal për Vlerësimin e Nevojave për qëndrueshmërinë e SME-ve për mikpritjen;

 Baza e të dhënave me praktikat më të mira me zgjidhjet e zhvillimit të qëndrueshëm;

 Plani Rajonal i Veprimit për inkurajimin e konkurrencës së SME-ve të mikpritjes;

 Kurrikula dhe materialet e trajnimit për kurse në mbështetje të trajnerëve, sipërmarrësve dhe operatorëve në sektorin e synuar dhe testet përkatëse pilot;

 Rrjeti Ndërkombëtar HELIX;

 të tjera

Prandaj, projekti do të krijojë vlerë duke përmirësuar përmbajtjen dhe metodologjinë e trajnimit profesional të lartë dhe të vazhdueshëm në mikpritjen duke i hapur ato tek subjektet kyçe të rritjes me rëndësi në rritje.