Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

ХЕЛИКС ПРОЕКТ

The project will create value by improving the content and the methodology of higher and continuous vocational training in hospitality by opening them up to key emerging subjects of increasing relevance

Проектот ХЕЛИКС ги има предвид:

  Потенцијалот на секторот за угостителство меѓу Балканот и Медитеранот да го зголеми регионалниот и националниот економски раст и да создаде нови можности за вработување во оваа област;

  Регионалните предизвици кои влијаат на сегашните и идните перформанси на секторот;

  Целите поставени за глобалниот иден развој;

  Потребите од итни промени во насока на развој на угостителскиот сектор со цел  зголемување на неговата одржливост во сите три димензии: еколошки, економски и социјални.

Иако научното и применетото истражување предлага широк спектар на иновативни решенија за поддршка на одржливиот развој, се утврди дека главните економски агенти во угостителството Балканско-Медитеранскиот регион – МСП-сè уште заостануваат во искористувањето на иновативните технологии, процеси и решенија кои можат ги поддржуваат нивните напори за обезбедување подобри деловни резултати со балансирано користење на природните и социјалните ресурси. Многу од основните причини се однесуваат на капацитетите за вештини и иновации.

Затоа, со комбинирање на напорите на 4 високообразовни институции со извонредни наставни перформанси во образованието во областа на туризмот и / или воспоставена научна експертиза со акцент во сите области на одржлив развој и 2 организации за поддршка на бизнисот, ХЕЛИКС има за цел да ги зголеми надлежностите за одржливост бизнис и иновации (особено кај малите и средни претпријатија и претприемачи) во Балканско медитеранскиот угостителски сектор, особено со развивање на ефективни заедници за учење и пракса, алатки за учење и заеднички образовни понуди насочени кон зајакнување на вештините специфични за секторот

Остварувањето на општата цел и конкретните цели на проектот се обезбедува преку интегриран сет на паралелни и заеднички активности. Тие се организирани во 6 работни пакети:

РП 1
Управување со проекти и координација
РП 4

Интегрирана шема за претприемничко учење за одржливи угостителски мали и средни претпријатија

РП 2

Комуникација на проектот и дисеминација

РП 5
Балканско-медитеранска транснационална мрежа за одржливо угостителство
РП 3

Поставување на стратешките цели за претприемачко учење во угостителството

РП 6
Пилот учење за подобри вештини

Имплементацијата на овие работни пакети и активностите вклучени во неа ќе обезбедат голем број на испораки, вклучувајќи:

  Извештај за проценка на регионалните потреби за одржливост на МСП од угостителството;

База на податоци за најдобри практики со решенија за одржлив развој

  Регионален акционен план за поттикнување на конкурентноста на угостителските мали и средни претпријатија;

  Наставни програми и материјали за обука за курсеви за поддршка на обучувачите, претприемачите и операторите во целниот сектор и нивното релевантно пилот/тестирање;

  Транснационална мрежа ХЕЛИКС;

  други

Затоа, проектот ќе создаде вредност преку подобрување на содржината и методологијата во високото и континуираното стручно образование и обуки за угостителство, со воведување на нови клучни предмети со зголемена релевантност.