Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Активности

Активностите или предметот на работа на Транснационалната мрежа се дефинирани според нејзината мисија и задачи, и вклучуваат:

а)      Промоција, развој и диверзификација на алатки за учење и обука во угостителскиот сектор кои ги подобруваат компетенциите на работната сила, претприемачките вештини и вештините за управување со иновации;

б)      Организирање семинари, работилници, конференции, размена на добри практики и знаења од областа на угостителството во Балканско-Медитеранскиот регион;

в)      Консултантски и менторски услуги и поттикнување усвојување на менторска пракса во и помеѓу компаниите;

г)      Обезбедување индивидуални консултации за нови претпријатија и угостителски претпријатија за одржлив развој и иновации;

д)      Развој и имплементација на заеднички проекти, програми и стратегии за поддршка на целите на мрежата;

ѓ)      Воспоставување меѓурегионални и меѓусекторски партнерства меѓу истражувачите, иноваторите, бизнисот и подружниците за стручна поддршка на туристичкиот сектор во Балканско-Медитеранскиот регион;

е)      Истражување и дисеминација на европски, регионални и национални практики за поттикнување на одржливиот развој, имплементација и усвојување на иновациите и другите нови технолошки и нетехнолошки решенија;

ж)     Собирање и дисеминација на информации поврзани со развојот на претприемачките вештини и компетенции за одржливост на туристичкиот сектор;

з)      Обезбедување совети, информации и др. за воведување високи технологии и регрутирање персонал на релевантни работни места во угостителски организации;

ѕ)      Други активности што не се забранети со закон, компатибилни со целите на Транснационалната мрежа за одржливо угостителство.

Trainings and events

Trainings and events

Mentorship and counseling

Mentorship and counseling

Webinars