Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Организација и структура

Транснационалната мрежа за одржливо угостителство (исто така позната како мрежата HELIX) е неформално, доброволно партнерство меѓу независни организации. Таа не претставува независно правно лице, туку е формирана како дел од структурите за поддршка во рамките на секоја партнерска институција.

Основачи на транснационалната мрежа HELIX се партнерите во проектот или следниве институции:

 1. Универзитет за менаџмент во Варна (PP1) – Бугарија
 2. Универзитет на Тесалија, Оддел за планирање и регионален развој (PP2) – Грција
 3. Универзитет „Александар Мојсиу“ од Драч (PP3) – Албанија
 4. Универзитет „Лујџ Гуракуќи“ од Скадар (PP4) – Албанија
 5. Економски институт, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (PP7) – БЈРМ
 6. Асоцијација на кулинарски уметности и угостителство (CAHA) (PP6) – Бугарија.

Мрежата HELIX има мисија да работи на зголемување и диверзификација на компетенциите за одржлив бизнис и иновации (посебно меѓу МСП и претприемачите) во туристичкиот сектор во Балканско-Медитеранскиот регион, особено преку промовирање и поддршка на воспоставување и развој на ефективни заедници за учење и пракса, алатки за учење и заеднички образовни понуди насочени кон зајакнување на специфичните вештини за одржливост и усвојување на технолошките и менаџерските иновации.

Целите на транснационалната мрежа за одржливо угостителство се во согласност со оние од горенаведениот проект. Во меѓувреме, тие се во согласност со целите поставени во стратегијата на секој партнер за соработка со деловните и другите заинтересирани страни. Конкретно, мрежата HELIX има за цел да:

 • ги усогласи содржината и ефективноста на понудите за едукација и обука во угостителството со регионалните потреби (особено оние поврзани со одржливиот развој);
 • ги здружи истражувачките организации, организациите за обука и чадор-организациите за да изготват интердисциплинарни решенија и да обезбедат експертска поддршка за ефективен развој на МСП кон одржливост;
 • ги поддржи сегашните и потенцијалните професионалци и да им овозможи да управуваат со иновациите и да имаат придобивки од трансферот на знаење;
 • ја подигне свеста и вклученоста на сите чинители во иновациите и новите технолошки решенија кои би можеле да се искористат за одржливиот развој на угостителските МСП, туристичките дестинации, клиентите и другите засегнати страни;
 • развие и имплементира изгледи за соработка помеѓу образовните институции и деловните организации кои придонесуваат за подобрување на конкурентноста, иновативниот потенцијал и вработувањето во Балканско-Медитеранскиот регион.

Транснационалната мрежа за одржливо угостителство има 1 централна единица и 5 точки на контакт – воспоставени во просториите на секоја партнерска институција.

Оперативната активност на секоја точка на контакт е управувана од соодветниот одговорен партнер.

Севкупниот менаџмент на мрежата HELIX се врши од сите шест (6) партнери заедно. Функционирањето на мрежата е надгледувано од Заеднички советодавен одбор, каде што секоја партнерска организација е претставена од 1 експерт.

Услугите и производите на мрежата HELIX се адресирани до главните професионални и деловни групи вклучени во угостителството и туризмот, директно поврзани со нивниот развој и подобрување, на следниов начин:

 • Сопственици и менаџери на угостителски МСП од сите земји-партнери кои ќе имаат корист од зголемените можности за менторство и учење, професионални контакти и размена на искуства;
 • Студенти и учесници во угостителството, рестораните и кулинарските училишта кои ќе добијат подобро знаење и обука за користење на мрежните услуги и ќе ги подобрат нивните севкупни перформанси како професионалци;
 • Обучувачи за стручно образование за управувањето со угостителството кои можат да ги подобрат и да ги ажурираат своите теоретски и практични програми и курсеви со цел да ги исполнат бизнис-барањата,
 • Чадор-организации во секторот кои ќе добијат нови алатки за да обезбедат подобра поддршка на услугите.