Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Aktivitetet

Aktivitetet ose Subjekti i Operimit të Rrjetit Ndërkombëtar përcaktohen sipas misionit dhe detyrave të tij dhe përfshijnë:

  1. Promovimin, zhvillimin dhe diversifikimin e mjeteve për mësim dhe trajnim në sektorin e mikpritjes që përmirëson kompetencat e fuqisë punëtore, aftësitë sipërmarrëse dhe aftësitë e menaxhimit të inovacionit;
  2. Organizimin e seminareve, workshope-ve, konferencave, shkëmbimin e praktikave dhe njohurive të mira në fushën e sektorit të mikpritjes të rajonit të Ballkanit dhe Mesdheut;
  3. Shërbimet e këshillimit dhe mbikqyrjes si dhe nxitjen e adoptimit të praktikës së mbikqyrjes brenda dhe ndërmjet kompanive;
  4. Ofrimin e konsultimeve individuale për ndërmarrjet fillestare dhe mikpritjen e NVM-ve në lidhje me zhvillimin dhe inovacionet e qëndrueshme;
  5. Zhvillimin dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta, programeve dhe strategjive në mbështetje të objektivave të Rrjetit;
  6. Krijimin e partneriteteve ndër-rajonale dhe ndërsektoriale midis hulumtuesve, inovatorëve, organizatave të biznesit dhe degëve për mbështetjen e ekspertëve të sektorit të mikpritjes në rajonin Ballkanit dhe Mesdheut;
  7. Hulumtimin dhe shpërndarjen e praktikave evropiane, rajonale dhe kombëtare për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm, zbatimin dhe adoptimin e inovacioneve dhe zgjidhjeve të tjera teknologjike dhe jo-teknologjike;
  8. Mbledhjen dhe shpërndarjen e informacionit, lidhur me zhvillimin e shkathtësive dhe kompetencave sipërmarrëse drejt qëndrueshmërisë së sektorit të mikpritjes;
  9. Sigurimin e këshillave, informacionit, etj. për futjen teknologjive më të fundit dhe rekrutimin e vendeve të punës përkatëse në organizatat e mikpritjes;
  10. Të tjera që nuk ndalohen nga aktivitetet e ligjit, në përputhje me qëllimet e Rrjetit Transnacional për Shkëmbim në Mikpritjen e Qëndrueshme.

Trainings and events

Trainings and events

Mentorship and counseling

Mentorship and counseling

Webinars