Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871
Programi INTERREG Balkan - Mediterranean
HELIX është një nga 37 projektet e para të bashkëpunimit
miratuar për financim në kuadër të Thirrjes së Parë të
PËR TË ZGJERUAR KRIJIMIN EKONOMIK
PËR KRIJIMIN E MUNDËSIVE TË PUNËSIMIT
NË SEKTORIN E TURIZMIT DHE SPITALITETIT
Mjedisor. Ekonomike. social
Qëndrueshmëria në të gjitha 3 dimensionet:

`Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region` (HELIX) (Iniciativa për shkëmbimin e mësimit të sipërmarrjes për sipërmarrjet e qëndrueshme të mikpritjes në rajonin e Ballkanit dhe Mesdheut) është rezultat i bashkëpunimit të synuar ndërmjet 4 institucioneve të arsimit të lartë (nga Bullgaria, Greqia, Shqipëria) dhe organizatat mbështetëse të biznesit (nga Maqedonia dhe Bullgaria).

Projekti fokusohet në mundësitë e rritjes së konkurrencës dhe rritjes së një prej sektorëve më të ardhshëm ekonomik në rajon – turizmin dhe mikpritjen, duke trajtuar pengesat kryesore të rritjes në lidhje me mungesën e aftësive, kapacitetin e inovacionit dhe përdorimin joefektiv të burimeve natyrore.

HELIX synon të rrisë kompetencat për biznes të qëndrueshëm dhe inovacion (veçanërisht në mesin e SME-ve dhe sipërmarrësve) në sektorin e mikpritjes në Rajonin Ballkanik-Mesdhetar. Duke filluar nga shtatori 2017 në vazhdimësinë e 24 muajve, partnerët e projektit do të punojnë së bashku për të përmirësuar ofertën e trajnimit në mikpritje duke zhvilluar komunitete efektive të të mësuarit dhe praktikimit, mjetet mësimore dhe ofertat e përbashkëta arsimore në dobi të pronarëve dhe sipërmarrësve të SME-ve të mikpritjes, të studentëve dhe të trajnuarve, trajnerëve dhe të interesuarve të tjerë.

PROGRAMI INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN

1
Aksi prioritar 1: “Sipërmarrja dhe Inovacioni”
2
Aksi prioritar 2: “Mjedisi”
3
Sfidat kryesore: konkurrenca dhe mjedisi

PROJEKTI
HELIX

1
Aksi prioritar: Sipërmarrja dhe Inovacioni
3
Objektivi specifik: Territoret e dijes
2
Objektivi Tematik: Investimi në arsim, trajnim dhe aftësim profesional për shkathtësi dhe mësim gjatë gjithë jetës

DATABASTI I
praktikat më të mira me zgjidhje të zhvillimit të qëndrueshëm