Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

ПРОЕКТ ХЕЛИКС

The project will create value by improving the content and the methodology of higher and continuous vocational training in hospitality by opening them up to key emerging subjects of increasing relevance

Проект ХЕЛИКС отчита:

  Потенциалът на сектора на гостоприемството от балканско-средиземноморския район за стимулиране на регионалния и националния икономически растеж и за подпомагане създаването на нови възможности за заетост;

  Регионалните предизвикателства, които възпрепятстват текущото, а и бъдещо представяне на сектора;

  Поставените цели за бъдещо глобално развитие;

  Нуждата от незабавни изменения в посоката на развитие за сектора на гостоприемството с оглед увеличаване на неговата устойчивост в 3 измерения: екологично, икономическо и социално.

Въпреки че научните и приложните изследвания предлагат широк спектър от иновативни решения в подкрепа на устойчивостта и устойчивото развитие е установено, че основните икономически агенти от сектора на гостоприемството в балканско-средиземноморския регион – МСП – изостават значително по отношение въвеждането и използването на иновативни технологии, процеси и решения, които всъщност биха могли да подпомогнат техните усилия за осигуряване на по-добро бизнес представяне при балансирано използване на природни и социални ресурси. Съществена част от причините за наличието на тази ситуация се отнасят до недостига на релевантни знания и умения за иновации.

Предвид това, чрез комбиниране експертизата на 4 висши училища със значителен опит в обучението по туризъм и/или утвърдена научно ноу-хау, проект ХЕЛИКС цели да повиши компетенциите за устойчив бизнес и иновации (особено сред МСП и млади предприемачи) в сектора на гостоприемството от региона Балкани – Средиземно море, по-конкретно чрез създаване на ефективни общности за учене и практика, инструменти за обучение и съвместни образователни предложения, целящи да задълбочат специфичните умения в сектора.

Постигането на поставените обща и специфични цели на проекта се обезпечава посредством реализацията на интегриран набор от паралелни и съвместни дейности. Те са организирани в 6 работни пакета:

РП 1
Мениджмънт и координация на проекта
РП 4

Интегрирана схема за обучение по предприемачество за устойчиви МСП

РП 2

Комуникация и визуализация

РП 5
Международна мрежа Балкани – Средиземно море
РП 3

Определяне на стратегически цели за обучение по предприемачество в гостоприемството

РП 6
Пилотно обучение за по-добри умения

Ефективното изпълнение на тези работни пакети и включените в тях дейности ще доведе до ключови резултати и продукти, вкл.:

  Оценъчен доклад за регионалните нужди на МСП от сектора на гостоприемството по отношение осигуряване на устойчивостта им

  База данни с добри практики и решения за устойчиво развитие

  Регионален план за действие за насърчаване конкурентоспособността на МСП от сектора на гостоприемството

  Учебни планове и обучителни материали за различни курсове в помощ на обучителите, предприемачите и операторите от целевия сектор, вкл. тяхното пилотно тестване

  Международна мрежа ХЕЛИКС

  други

В обобщение, проектът ще създаде стойност посредством подобряване съдържанието и методологията на висшето и професионалното обучение в областта на гостоприемството в посока отварянето им към ключови теми от съществено значение за бъдещото развитие на сектора.