Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

Образователни и обучителни ресурси в подкрепа на устойчивото развитие на туристическия сектор са съставени и представени от партньорите по проект ХЕЛИКС

В средата на 2018, консорциумът на проект ХЕЛИКС стартира разработването на два специфични образователни курса ориентирани към гостоприемството, иновациите и устойчивостта.

Няколко вътрешни и външни експерти бяха въвлечени в процеса на концептуализиране, разработване и оценка на обучителните курсове, състоящи се от учебен план и обучителни материали (отворени образователни ресурси).

Следните курсове са понастоящем финализирани и достъпни за всички заинтересовани страни:

(1) Педагогика на устойчивия туризъм

Крайната цел на учебната програма и курс „Педагогика на устойчивия туризъм“ е да допринесе за хармонизиране на професионалното образование (на средно и висше ниво, както и на продължаващо професионално образование) в гостоприемството с икономическото развитие и нуждите от иновации по отношение на устойчивостта на региона Балкани – Средиземно море. Съответно, курсът има за цел да подобри следните аспекти на знанията, уменията и компетентностите на обучаемите, които преминават модулите на курса:

 1. Знания
 • Основни разбирания и способност за прилагане на концепции, свързани с учене и преподаване;
 • Възможност да разберат, разграничат, приложат и комбинират традиционни и иновативни (е-базирани) методи на учене и преподаване;
 • Способност за разбиране и прилагане на основни принципи на обучителната психология, както и техники за разрешаване на конфликти в среда на учене и преподаване;
 • Осведоменост относно дейностите по планиране, организиране и насочване в образователните институции, които предоставят професионално обучение (средно, висше и неформално) и способност за надграждане и настройване на обучителното съдържание за посрещане нуждите на обучаемите;
 • Повишено разбиране относно трендовете на развитие в туризма и гостоприемството, както и спрямо технологичните и не-технологичните иновации, които подобряват устойчивото представяне в тези сектори;
 • Разбиране на комплексните връзки между създаването на печалба и на социално въздействие;
 • Възможност за изследване, съставяне на уроци и идентифициране на добри практики от казуси и и примери от устойчиви гостоприемни предприятия в посока тяхното прилагане в бизнеса или друга професионална практика, или създаване на политики;
 • Основно разбиране на важността на регионалния и националния контекст, на разнообразните пазарни и икономически системи, както и на потребителите и други ключови заинтересовани страни за успеха и динамиката на инициативите по корпоративна социална отговорност;
 • Увеличена осведоменост относно предизвикателствата, които обществата днес срещат, както и относно потенциала на бизнеса на гостоприемството да допринесе за разрешаване на тези социални проблеми чрез създаването на споделена стойност;
 1. Умения
 • Провеждане на обучителни дейности;
 • Организиране на учебен процес;
 • Прилагане на учебни стратегии;
 • Адаптиране на обучението спрямо целевите групи;
 • Оценяване ученето на обучаемите;
 • Мониторинговане прогреса на обучаемите в ученето;
 • Преподаване на устойчивост в туризма и гостоприемството;
 • Промотиране на устойчив начин на живот във всички аспекти;
 1. Професионални компетенции
 • Прецизност спрямо информационно съдържание;
 • Инструкции без основания;
 • Позитивно поведение и емпатия спрямо обучаемите;
 • Отдаденост и мотивация;
 • Комуникация;
 • Автономност;
 • Управление на класа;

Учебният план на курса е проектиран за студенти и дипломанти в областта на туризма и свързаните с него области; за студенти, заинтересовани от преподаване и имащи интерес в областите на устойчивост на туризма и гостоприемството.

(2) Предприемачески умения за устойчиви туристически предприятия

Учебният план на курса е проектиран като основна програма на обучение, която може да бъде адаптирана за преподаване във висшето образование, професионалното обучение, както и като независим курс за учене през целия живот.

Крайната цел на учебната програма и курс „Предприемачески умения за устойчиви туристически предприятия“ е да допринесе за хармонизиране на професионалното образование (на средно и висше ниво, както и на продължаващо професионално образование) в гостоприемството с икономическото развитие и нуждите от иновации по отношение на устойчивостта на региона Балкани – Средиземно море. Съответно, курсът има за цел да подобри следните аспекти на знанията, уменията и компетентностите на обучаемите, които преминават модулите на курса:

 1. Знания
 • Повишена осведоменост относно предизвикателствата на съвременното общество и потенциала на сектора на гостоприемството да допринесе за разрешаването на социалните проблеми чрез създаване на споделена ценност;
 • Разбиране на взаимозависимостта и комплексното връзка между икономическите/ пазарни императиви и социалното въздействие;
 • Базово разбиране на еволюцията и практиката на предприемачеството в туризма и гостоприемството;
 • Засилено разбиране на тенденциите на развитие на туризма и гостоприемството;
 • Основно разбиране на еволюцията и въздействието на социалното предприемачество в туризма и гостоприемството;
 • Осведоменост спрямо технологичните и нетехнологичните иновации, които подобряват представянето по отношение на устойчивостта на тези сектори;
 • Разбиране на комплексната връзка между създаването на печалба и на социално въздействие;
 • Възможност за изследване, съставяне на уроци и идентифициране на добри практики от казуси и примери на устойчиви предприятия в сектора на гостоприемството с оглед на тяхното адаптиране и приложение в бизнеса или друга професионална практика, вкл. съставяне на политики;
 • Основно разбиране на важността на регионалния и националния контекст, на разнообразните пазарни и икономически системи, както и на потребителите и други ключови заинтересовани страни за успеха и динамиката на инициативите по корпоративна социална отговорност;
 1. Умения
 • Предприемачество;
 • Прилагане на стратегическо мислене;
 • Търсене и въвеждане на иновации;
 • Изграждане на мрежи;
 • Създаване на решения на проблеми.
 1. Професионални компетенции
 • Стратегическо планиране;
 • Изпълнение на маркетингови стратегии;
 • Прилагане на стратегии за продажба;
 • Поддържане на клиентски услуги;
 • Управление на персонала
 • Мениджмънт на услуги и бюджети

И двата курса са адаптирани към спецификата на националния контекст а партньорските страни на проект HELIX – Албания, България, Гърция и Северна Македония – и са съответно предложени на всички партньорски езици, както и на английски. Те са достъпни платформата за дистанционно обучение ХЕЛИКС след лесна регистрация.

Leave a reply