Varna University of Management, Varna, 13A Oborishte str.
+359 52 620 871

UNIVERSITETI VARNA I MENAXHIMIT (PP1)

Universiteti i Menaxhimit të Varnës (VUM) është institucion privat bullgar, jofitimprurës i arsimit të lartë, i themeluar në vitin 1999.

VUM është angazhuar:

– të sigurojë cilësi dhe të përshtatet me nevojat e biznesit dhe arsimit modern të shoqërisë duke aplikuar një qasje të qartë ndërdisiplinore, metoda inovative të mësimdhënies dhe përqendrim në aftësitë sipërmarrëse të studentëve;

– të krijojë një mjedis liberal për zhvillimin e shkencës dhe kërkimit aplikativ që inkurajon kreativitetin dhe frymën sipërmarrëse;

– të jetë një partner aktiv i biznesit dhe shoqërisë civile, me qëllim transferimin e inovacioneve dhe zhvillimin e sipërmarrjes sociale.

Universiteti ofron programe universitare dhe master në fushën e biznesit, menaxhimit, mikpritjes, turizmit, sistemeve të informacionit të biznesit dhe inxhinierisë softuerike. Të gjitha programet e studimit të VUM-it dorëzohen ekskluzivisht në anglisht dhe çojnë në dhënien e dy gradave, domethënë një nga VUM dhe një e dytë nga një universitet partner strategjik i VUM që gjendet në një vend tjetër të BE.

Universiteti është thellësisht i angazhuar në parimet e ndërkombëtarizimit. Studentët me kohë të plotë dhe me shkëmbim nga pothuajse 50 vende anembanë globit po studiojnë në VUM dhe më shumë se 25% e të gjithë studentëve VUM janë ndërkombëtarë. VUM ka një rrjet të gjërë të partnerëve akademikë në mbi 60 vende në pesë kontinente. Përpjekjet afatgjata dhe puna e bashkësisë akademike të VUM-it gjithashtu janë njohur dhe vlerësuar ndërkombëtarisht. Në vitin 2017, përsa i përket mobilitetit të studentëve dhe orientimit ndërkombëtar, VUM u rendit i pari në Evropën Qendrore dhe Lindore nga U-Multirank.

Fushat kërkimore të fakultetit VUM përfshijnë biznesin ndërkombëtar, sipërmarrjen, menaxhimin, ndërgjegjësimin ndërkulturor dhe sjelljen organizative, ekonominë, marketingun dhe turizmin. VUM njihet si një nga universitetet bullgare me numrin më të madh të publikimeve dhe referencave brenda shkencave shoqërore sipas Rrjetit të Kërkimit Social Shkencor (SSRN). VUM është botuesi i Gazetës Evropiane të Kërkimeve të Turizmit – një revistë akademike në fushën e turizmit, qëllimi i së cilës është të ofrojë një platformë për diskutimin e problemeve teorike dhe empirike në turizëm.

Për më tepër në edukimin konvencional, VUM ofron edhe mundësi për mësim gjatë gjithë jetës dhe edukim të vazhdueshëm. Shkolla e biznesit është e lidhur ngushtë me komunitetin e biznesit lokal dhe shoqërinë civile përmes mekanizmave të ndryshëm për bashkëpunim, duke përfshirë mësimdhënien, inputin në hartimin e kurrikulit dhe kërkimin e aplikuar.

Gjatë viteve, VUM ishte nismëtari dhe institucioni koordinues i disa iniciativave të fokusuara në ngritjen e kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë, diversifikimin e mundësive dhe kualitetit të arsimit dhe trajnimit, ngritjen e mundësive sipërmarrëse për rininë dhe përmirësimin e shtetësisë së tyre.

Leave a reply